Články

Výběr advokáta/advokátní kanceláře k realizaci advokátní úschovy

1.11.2016

Podobně jako u převodu nemovitosti nebo jiných právních služeb je výběr osoby advokáta k realizaci advokátní úschovy důležitým krokem: výběr správného advokáta má vliv na rychlost a kvalitu provedení právní služby a v neposlední řadě, vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o uložení nemalých částek na specializovaný účet vedený advokátem, i na bezpečnost celé transakce.

Stejně jako u každé právní služby je v první řadě potřeba ověřit, že advokát je řádně zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Ověřit tuto skutečnost je možné zde: http://vyhledavac.cak.cz/Units/Search/search.aspx. Na stejné webové adrese je vhodné ověřit, že činnost advokáta nebyla pozastavena, anebo že ze seznamu nebyl vyškrtnut. Kromě těchto informací je možné získat v seznamu advokátů kontaktní informace na daného advokáta a informaci o jeho specializaci (ne každý advokát má vlastní webové stránky, které tyto informace obsahují).

Další důležitou informací, které se vyplatí věnovat pozornost, je evidenční číslo advokáta. Obecně platí, že čím vyšší toto číslo je, tím později byl daný advokát do seznamu advokátů zapsán. Proto např. číslo vyšší než 17000 znamená, že je ke dni psaní tohoto článku advokátem méně než 1 rok, spíše nižší praxi lze také očekávat od advokáta s evidenčním číslem nad 16000 (případně o několik set nižším). Naopak číslo okolo 12000 znamená, že daný advokát má 7, 8 nebo 9 let praxe a to by (zejména u specializovaných advokátů) mělo značit již dostatečnou erudici k převzetí i složitějších případů. Na situaci je možné nahlížet i další optikou: advokát, který má nižší registrační číslo a který se tudíž na trhu právních služeb pohybuje již více let je jednoduše advokátem, který v podmínkách stále více konkurečního trhu právních služeb uspěl. Proto je vhodné číslu registrace advokáta věnovat pozornost.

Dalším velmi důležitým faktorem je zaměření (tj. specializace) advokáta. U advokáta, který má jako specializaci v seznamu advokátů zapsánu generální praxi, případně doplněnou o většinu platných právních odvětví (případně lze vyčíst tuto informaci z jeho webu) je těžší odhadnout, jakou zkušenost má s konkrétními právními službami – v tomto případě s prováděním advokátních úschov. Advokátní úschova, ačkoli nepatří mezi příliš komplikované právní úkony, má svá specifika. Advokát je povinen strany informovat o pohybech na účtu úschov, poskytnout jim na požádání výpis z účtu úschov (některé banky jako podmínku schválení hypotečního úvěru vyžadují i písemné potvrzení o úhradě části kupní ceny do advokátní úschovy), jednotlivé peněžité úschovy eviduje v Elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou, jednotlivé úschovy je advokát povinen vést odděleně, každou na samostatném účtu úchov atd. Profesionální, dostatečně rychlý a dané situaci plně vyhovující výkon lze očekávat spíše od advokáta, který se na danou problematiku specializuje – tj. v případě advokátních úschov se specializací na práva nemovitostí (resp. „bytové právo“, jak je uvedeno v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou), protože úschova kupní ceny při prodeji nemovitosti je zdaleka nejčastějším typem advokátní úschovy.

Další zásadní informací, kterou je dobré vzít do úvahy při výběru advokáta k provedení advokátní úschovy je celkový objem úschov, který dosud advokát realizoval. Tuto informaci je možné někdy vyčíst na webu advokáta, většina advokátů by ji měla bez problémů sdělit na dotaz. Nechce-li advokát tuto informaci sdělit, případě realizoval-li za 10 let svojí praxe úschovy o celkovém objemu 20 mil. Kč, nebude zřejmě vhodným kandidátem k provedení úschovy kupní ceny – neprovádí úschovy tak často, aby znal všechna specifika této právní služby. Naopak úschova 50 – 100 mil. ročně je již zcela dostačující garancí toho, že advokát je jednak zvyklý na vyšší peněžní toky na svých účtech úschov, jednak zná specifika jednotlivých případů, které v praxi můžou nastat.

Dalším důležitým faktorem je pojištění advokáta. Každý advokát je ze zákona pojištěn do limitu pojistného plnění (výše způsobené škody) ve výši 5 mil. Kč. Někteří advokáti jsou nad rámec toho připojištění na vyšší limit pojistného plnění, např. 10 mil. Kč, 20 mil. Kč atd. Informaci o tom, do jakého limitu je advokát pojištěn, je možné zjistit z jeho webu, případně si ji u daného advokáta vyžádat. Pravidlem by mělo být, aby celková výše prostředků složených do úschovy daného advokáta nebyla vyšší, než je jeho pojistný limit. Pokud je vyšší než pojistný limit advokáta, jsou ještě někteří advokáti ochotni připojistit se pro konkrétní případ tak, aby pojištění pokrylo objem realizované transakce. Pokud je pojištění advokáta nižší, než objem prostředků, které mu mají být svěřeny do advokátní úschovy a pokud není ochoten připojistit se tak, aby byl limit pojistného plnění dostatečný, je na místě zvážit, zda úschovou nepověřit jiného advokáta, jehož pojištění je dostatečné.

JUDr. Ondřej Dokoupil